Algemene Voorwaarden Aurum Europe B.V.

Door koop of aanvaarding van Diensten en Producten van Aurum ga je een overeenkomst aan met Aurum. Op deze overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van Aurum (hierna “Algemene Voorwaarden”) van toepassing.

Definities

Aanvraag

Het verzoek van een Klant voor het leveren van een Product en/of een Dienst;

Abonnement

De overeenkomst tussen Aurum en de Klant op grond waarvan de Klant een Dienst ontvangt. Dit kan een betaald en een onbetaald abonnement zijn.

Aurum

Aurum Europe B.V., gevestigd aan de Zandsteen 6, 2132 MR te Hoofddorp onder KVK nummer 273.73.159, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

Dienst of Diensten

Dit zijn onbetaalde (standaard) diensten en/of (aanvullende) betaalde diensten die Aurum levert aan haar Klanten. Een overzicht van de Diensten met bijbehorende tarieven en voorwaarden is gepubliceerd op de website. Voor betaalde diensten wordt een abonnement afgesloten. Onbetaalde diensten zijn onder meer inzicht in het verbruik van elektriciteit en gas en de vergelijking (inclusief besparing) t.o.v. het verbruik van voorgaand jaar;

Klant

De natuurlijke of rechtspersoon die een Aanvraag heeft ingediend, een Product en/of Dienst heeft afgenomen en/of een Abonnement is aangegaan en die een elektriciteits- en/of gas aansluiting heeft.

Klantenservice

De klantenservice van Aurum, onder meer beschikbaar voor het indienen van een Aanvraag en voor de beantwoording van vragen en ondersteuning bij de oplossing van problemen bij het gebruik van de Producten en Diensten. De Klantenservice is online te bezoeken via de Website, telefonisch via 085-2019274 of schriftelijk te bereiken op postadres de Zandsteen 6, 2132 MR te Hoofddorp.

Perceel

Het bij de Klant in gebruik zijnde (deel van een) gebouw of woning waarin de Producten van Aurum zich bevinden of waar deze wordt geïnstalleerd.

Product of Producten

Door Aurum (of in opdracht van Aurum) ontwikkelde en geproduceerde apparatuur en bijbehorende randapparatuur die meetgegevens van levering en productie van energie meet, verstuurd en weergeeft en daarmee de levering van standaard en aanvullende Diensten mogelijk maakt. Dit betreft onder meer sensoren, een verwerkingsunit en een display (optioneel).

Website

De website van Aurum (www.aurumeurope.com), waarop de online Klantenservice kan worden bezocht en actuele informatie over onder meer de Producten, Diensten, Abonnementen, tarieven en voorwaarden is gepubliceerd;

Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten en diensten van Aurum die geleverd worden aan of gevraagd zijn door de Klant, voor zover hier niet uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Het accepteren van een aanbieding van Aurum, danwel het doen van een Aanvraag houdt in dat de Klant deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als delen van de Producten en/of Diensten door derden worden geleverd en/of uitgevoerd.
 3. Aurum behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijziging(en) of aanvulling(en) worden tenminste 14 kalenderdagen van tevoren aangekondigd op de Website.

Aanvraag en Levering

 1. Aurum levert naast Producten, Diensten die gebaseerd zijn op de verzamelde gegevens.
 2. Aurum kan een Aanvraag voor levering weigeren als daar naar mening van Aurum technische of economische redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat niet aan de eisen voor installatie is voldaan.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door of namens Aurum een bevestiging is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres.
 4. Als een overeenkomst tot stand is gekomen op basis van koop op afstand, bijvoorbeeld door een Aanvraag via de Website of telefonisch, dan kan de Klant de betreffende aankoop binnen 14 dagen nadat de Klant het Product heeft ontvangen, of in het geval van Diensten 14 dagen nadat de Klant de bevestiging heeft ontvangen, de overeenkomst schriftelijk via de Klantenservice ontbinden. Indien de uitvoering van de Diensten reeds met toestemming van de Klant is aangevangen dan kan de Klant niet meer ontbinden. De kosten van het terugsturen van eventuele apparatuur en toebehoren komen voor rekening van de Klant. Voorwaarde voor retourneren van Producten is dat binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst een ingevuld retourformulier door de Klant aangetekend wordt verstuurd samen met het Product in de originele verpakking en dat het Product in een goede, onbeschadigde staat verkeerd. Klant ontvangt het retourformulier per email nadat er contact is opgenomen met de klantenservice via telefoonnummer: 085-2019274. Na acceptatie van de retourzending ontvangt de Klant het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen retour.
 5. Aurum behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de Producten zijn gebruikt door de Klant of na ontvangst door de Klant zijn beschadigd.
 6. Als de Klant, die een Aanvraag indient, niet de eigenaar van het Perceel is, dan zorgt de Klant dat de eigenaar van het Perceel akkoord is met de levering van de Producten en/of Diensten.

Installatie Aurum

 1. Voor succesvolle installatie van de Producten van Aurum gelden de volgende voorwaarden:
 1. Er is een werkende internetverbinding.
 2. Een stopcontact, de elektriciteits- en gasmeter en de bekabelde aansluiting voor het internet bevinden zich in 1 ruimte. De maximale afstand tussen de elektriciteits- en de gasmeter is 1,5 meter. De maximale afstand tussen het stopcontact, de internetverbinding en de elektriciteitsmeter is 1 meter;
 3. Er is een WIFI netwerk, indien er gebruik wordt gemaakt van een energiedisplay.
 • De klant dient zelf te bepalen of aan deze eisen wordt voldaan alvorens een Aanvraag voor Producten en Diensten te doen.
 • Indien niet aan deze eisen voldaan wordt, kan na overleg met Aurum mogelijk tegen meerkosten alsnog geleverd worden.Abonnementen
  1. Middels een Aanvraag tot additionele betaalde Diensten kan de Klant een Abonnement aangaan. De gevraagde diensten dienen ondersteund te kunnen worden door de aanwezige Aurum Producten bij de klant.
  2. Het Abonnement geldt voor onbepaalde tijd. De Klant kan het Abonnement schriftelijk via de Klantenservice ten allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand en na het verstrijken van de minimum abonnementsduur.
  3. Als moment van opzeggen geldt de dag dat Aurum de opzegging heeft ontvangen, waarna Aurum de opzegging en de einddatum bevestigt.
  4. Aurum kan een Abonnement zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of de levering van de Dienst opschorten als:
   • als de Klant het Abonnement onder valse voorwendselen is aangegaan of niet zijn juiste gegevens of wijzigingen daarvan aan Aurum heeft doorgegeven met de kennelijke bedoeling om te frauderen;
   • als aannemelijk is dat de Klant in strijd met de wet handelt, schade toebrengt aan een derde of niet aan de uit het Abonnement voortvloeiende verplichtingen zal voldoen, en deze niet-nakoming de beëindiging of opschorting rechtvaardigt;
   • de Klant een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
   • het faillissement van de Klant is aangevraagd;
   • voor de Klant (voorlopige) surseance van betaling is aangevraagd;
   • de Klant onder bewind of curatele is gesteld; of
   • voor de Klant een verzoek op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is ingediend.
  5. Als de Klant of Aurum een of meer van de verplichtingen uit een Abonnement niet (volledig) nakomt dan kan de andere partij:
   • de nakoming van zijn verplichtingen uit dat Abonnement per direct opschorten; of
   • het Abonnement geheel of gedeeltelijk beëindigen, nadat hij de niet-nakomende partij eerst schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld en de niet-nakomende partij zijn verplichtingen niet alsnog binnen de gestelde redelijke termijn heeft hersteld; dit mits de niet-nakoming die opschorting of beëindiging rechtvaardigt
  6. Bij overlijden van de Klant heeft elk van zijn erfgenamen het recht de Abonnementen van die Klant met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging te beëindigen.

Diensten

  1. Aurum heeft steeds een inspanningsverplichting om de Diensten beschikbaar te houden..
  2. Er is sprake van overmacht als een tekortkoming in de levering van de Diensten niet aan Aurum toe te rekenen is. Dit is het geval als deze niet door de schuld van Aurum is ontstaan en ook niet op grond van de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van Aurum komt.
  3. In geval van overmacht vervallen de uit het Abonnement voortvloeiende verplichtingen van Aurum, waaronder de verplichting tot levering van de Diensten, dit voor de duur van de overmacht. Aurum is aan de Klant daarvoor geen schadevergoeding verschuldigd.
  4. Als de Klant een storing, beschadiging of een ander gebrek aan zijn Product of Diensten constateert, meldt hij dit direct aan de Klantenservice. Aurum verhelpt storingen zo snel mogelijk nadat deze aan haar zijn gemeld.
  5. Als een betaalde Dienst, of een belangrijk deel daarvan, tijdelijk niet beschikbaar is en er geen sprake is van overmacht, dan heeft de Klant recht op terugbetaling van de maandelijkse abonnementsvergoeding voor die periode als:
   • Hij hiervoor binnen een maand een schriftelijk verzoek bij Aurum indient; en
   • Het terug te betalen bedrag meer bedraagt dan € 25.
  1. Aurum kan de levering van een Dienst tijdelijk staken of het gebruik ervan beperken als dit noodzakelijk is voor het onderhoud aan of verbetering van haar infrastructuur, het Product of de Diensten, zonder dat de Klant hierdoor recht heeft op schadevergoeding. Dergelijke beperkingen worden aangekondigd.

 

Betaling

 1. De voor een Abonnement verschuldigde abonnementsvergoeding wordt maandelijks, of per kwartaal, bij vooruitbetaling bij de Klant in rekening gebracht door middel van automatische incasso.
  1. De Klant zorgt voor voldoende saldo op de opgegeven rekening. Als automatisch incasso van het volledige verschuldigde bedrag, niet mogelijk is, dan betaalt de Klant tijdig of op andere wijze.
  2. Als een Abonnement niet op de eerste dag van een maand ingaat of als een Abonnement niet op de laatste dag van een maand eindigt, dan is de Klant alleen de abonnementsvergoeding verschuldigd voor het gedeelte van die maand dat de Klant dat Abonnement had.
  3. De administratie van Aurum geldt als bewijs van de prijs, de soort en de hoeveelheid van de door de Klant afgenomen Diensten, tenzij de Klant tegenbewijs levert
  4. De Klant is in de gelegenheid zijn bezwaar tegen een in rekening gebrachte vergoeding tot uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan de Klantenservice te melden. Na deze termijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de in rekening gebrachte vergoeding.
  5. Aurum zal binnen 30 dagen na het ontvangen van een bezwaar reageren. Gedurende deze termijn dient de Klant te blijven voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.
  6. De Klant is in verzuim vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Aurum stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, wordt de levering van diensten door Aurum beëindigd en kan Aurum bij de klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
  7. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt ten minste 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag. Aurum heeft het recht de werkelijk gemaakte incassokosten op de Klant te verhalen.
  8. De dienstverlening naar de klant wordt pas hervat als alle openstaande kosten betaald zijn, inclusief eventuele wettelijke rente en incassokosten.

Garantie

 1. Aurum staat ervoor in dat haar Producten en Diensten voldoen aan gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  1. Aurum verleent voor haar Producten (apparatuur en software) gedurende een periode van 12 kalendermaanden de hierboven bepaalde garantie vanaf het moment van levering van de Producten.
  2. Voor het correct functioneren van ons Product en de Diensten is een werkende internetverbinding benodigd. Aurum is niet aansprakelijk voor de werking van de internetverbinding en eventuele storingen in het Product en/of de Diensten als gevolg hiervan.
  3. In geval van een gebrek, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk schriftelijk en op heldere wijze, uiterlijk binnen 30 dagen na vaststelling te melden bij de Klantenservice om aanspraak te kunnen maken op de garantie.
  4. Voor een hersteld of vervangen Product geldt een garantie voor de resterende garantietermijn, maar tenminste gedurende 90 dagen na herstel of levering van het vervangen Product. .
  5. Garanties zijn niet overdraagbaar aan anderen.
  6. De garantie zoals bedoeld in dit artikel komt te vervallen wanneer een gebrek aan het Product is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Aurum, de Klant of een derde wijzigingen heeft aangebracht of getracht aan te brengen aan het Product.

Schade en aansprakelijkheid

 1. De door de geleverde Producten en Diensten weergegeven informatie geeft inzicht in het energieverbruik, besparingen, etc. Aurum streeft ernaar deze zo betrouwbaar mogelijk te laten zijn, maar er wordt geen garantie gegeven ten aanzien van de daadwerkelijke waarden. De gegevens kunnen niet gebruikt worden om elektriciteitsrekeningen van energieleveranciers of netbeheerders ter discussie te stellen.
  1. Aurum is tegenover de Klant aansprakelijk voor schade als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming. Dit voor zover de wet dat bepaalt en de aansprakelijkheid in deze voorwaarden niet wordt beperkt of uitgesloten. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Aurum blijven buiten toepassing als, en voor zover, schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Aurum.
  2. De Klant meldt eventuele door hem geleden schade, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan de Klantenservice. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld wordt niet vergoed, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijze niet eerder kon melden.
  3. Aurum is tegenover de Klant alleen aansprakelijk voor directe schade, en alleen als deze meer bedraagt dan € 25 en is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van Aurum bij de levering of installatie van Producten en/of Diensten. Aurum is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant, zoals gederfde inkomsten, verliezen, immateriële schade en schade van derden.
  4. Aurum is niet aansprakelijk voor:
   • Schade in verband met de (onderbroken) levering van de Diensten;
   • De gevolgen van onjuist- of onvolledigheden in de inhoud van met de Diensten geleverde informatie(diensten);
   • Schade in verband met verlies of het onbruikbaar worden van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht;
   • Schade, in de ruimste zin van het woord, bij de installatie van het Product en/of het gebruik door de Klant van een Dienst, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Aurum of een door Aurum ingeschakelde derde.
  1. In alle gevallen waarin Aurum gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde Producten en/of Diensten, waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van Aurum, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
  2. De Klant vrijwaart Aurum voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade en kosten als gevolg van het gebruik van de Producten of de geleverde Diensten.

Klantenservice

 1. De Klant kan Aurum bereiken via de Klantenservice. De openingstijden en contactgegevens van de Klantenservice zijn te vinden op deWebsite.
  1. De Klantenservice geeft ondersteuning bij de installatie van Producten en het gebruik van de Diensten.
  2. Klantenservice biedt geen ondersteuning voor apparatuur die niet door Aurum ter beschikking is gesteld, zoals meetapparatuur van de netbeheerder of apparatuur ten behoeve van de internetverbinding.

Wijziging Klantgegevens, Abonnement en Verhuizing

 1. De Klant is verantwoordelijk voor juiste en volledige registratie en wijziging van zijn klantgegevens zoals zijn naam, adres, woonplaats, bank- of girorekening, e-mailadres en alle andere informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van een Dienst.
  1. Als de Klant zijn Abonnement wil wijzigen, dan meldt hij dit op tijd en op de voorgeschreven manier aan de Klantenservice. Alle gevolgen van te late of onjuist uitgevoerde meldingen, blijven voor rekening en risico van de Klant.
  2. Als de Klant verhuist dan stelt hij Aurum daarvan ten minste een maand van tevoren op de hoogte en bepaalt Aurum in overleg met de Klant de datum met ingang waarvan de door de Klant afgenomen Diensten op het nieuwe adres in principe worden geleverd.
  3. Voor, tijdens en na de verhuizing worden de lopende Abonnementen voortgezet onder de daarvoor geldende voorwaarden.
  4. De Klant neemt de door Aurum geleverde apparatuur, inclusief toebehoren, mee naar het nieuwe adres en zorgt voor installatie en aansluiting daarvan.
  5. Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing bij verplaatsing van de apparatuur binnen een Perceel.

Privacy en gegevensbescherming

 1. Aurum stelt er belang in zorgvuldig om te gaan met haar klantgegevens (onder meer persoons- en meetgegevens), waarvan zij eigenaar is.
  1. Aurum neemt alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van haar infrastructuur en in haar bezit zijnde persoonsgegevens rekening houdend met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.
  2. Aurum legt voor de behandeling van de aanvraag, voor de levering en tijdens het gebruik van de Producten en/of Diensten en wanneer de Klant in het kader van de dienstverlening contact heeft met Aurum, de gegevens van de Klant vast. Deze gegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren en de Klant te informeren over voor de Klant relevante producten en/of diensten.
  3. Ten behoeve van de uitvoering van de Diensten kan gebruik worden gemaakt van de diensten van derden, in welk geval de gegevens van de Klant versleuteld worden verzonden.
  4. Aurum leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verstrekken van informatie, waaronder persoons- en verkeersgegevens, na. Aurum is onder meer verplicht:
   • persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek; en
   • te voldoen aan een bevoegd gegeven opdracht tot verstrekken van meetgegevens.
  1. Aurum doet melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens en de doelen waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt. Deze doelen zijn, samengevat:
   • levering van (op de persoonlijke situatie afgestemde) Diensten en ontwikkelen van nieuwe Producten en Diensten;
   • het berekenen, vastleggen en innen van eenmalige en terugkerende kosten voor geleverde diensten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer;
   • direct marketing, het verzenden of bezorgen van de publicaties die op de diensten van Aurum betrekking hebben en andere informatie ten behoeve van Klanten;
   • onderhoud en beheer van de infrastructuur, risicobeperking, servicegerichte activiteiten, klantbenadering en marktonderzoek; en
   • verzenden van mondelinge, schriftelijke en elektronische boodschappen.

Wijziging voorwaarden en Diensten

 1. Aurum kan de Diensten en de (hoogte van de) vergoedingen wijzigen. Aurum zal de Klant minimaal vier weken voor invoering van zulke wijzigingen berichten.
  1. Als een wijziging objectief in het nadeel van de Klant is, dan heeft de Klant het recht om het Abonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum.
  2. Deze opzegging vindt schriftelijk via de Klantenservice plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.
 1. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging als bedoeld in dit artikel:

– de verhoging van een vergoeding op basis van het consumentenprijsindexcijfer;

– wijzigingen in een Abonnement of Dienst op verzoek van de Klant;

Overdraagbaarheid

 1. Het Abonnement is persoonlijk. De Klant kan het Abonnement niet zonder toestemming van Aurum aan derden overdragen.
  1. Aurum kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit het Abonnement derden inschakelen.
  2. Aurum kan haar rechten en verplichtingen uit het Abonnement overdragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen of anderszins gelieerde ondernemingen.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiend uit de levering van Producten en Diensten is Nederlands recht van toepassing.
  1. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en de rechtsbetrekking tussen Aurum en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.
TOP

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' voor de beste surfervaring. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten